EZA MAGAZINE
EZA PODCAST

SAVE THE DATE

To mark the date in the calendar now - EZA's "Save the Date" for the Brussels Conference, in March 2023.

Vedi sotto per l'italiano

Zobacz poniżej, jak wygląda język polski

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

SAVE THE DATE

EZA 2023 Brussels Conference

21-22 March 2023

          

Dear Members,

After two years of pandemic-induced break, we are happy to announce that our next Brussels Conference will take place on-site again. Together with experts, policymakers and EZA members, we will discuss how the EU is addressing the high inflation and rising energy prices, and the role that trade unions are called to play in this context.

Please save the following details:

  • Date: 21 March 2023 (afternoon) - 22 March 2023 (morning)
  • Location: Brussels – venue to be confirmed

We'll get back to you soon with the program, venue, travel and overnight details. For more information as the conference approaches, you can also visit our website www.eza.org 

We look forward to meeting you soon!

Kind regards,

EZA Brussels Team

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

SEGNATE LA DATA

Conferenza di Bruxelles 2023

21-22 marzo 2023

 

Cari membri,

Dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia, siamo lieti di annunciare che la nostra prossima Conferenza di Bruxelles si terrà nuovamente in loco. Insieme a esperti, politici e membri di EZA, discuteremo di come l'UE sta affrontando l'alta inflazione e l'aumento dei prezzi dell'energia e del ruolo che i sindacati sono chiamati a svolgere in questo contesto.

Vi preghiamo di segnare le seguenti informazioni:

  • Data: 21 marzo 2023 (pomeriggio) - 22 marzo 2023 (mattina)
  • Luogo: Bruxelles - sede da confermare

Vi comunicheremo a breve il programma, la sede, i dettagli relativi al viaggio e al pernottamento. Per ulteriori informazioni man mano che la conferenza si avvicina, potete anche visitare il nostro sito web www.eza.org

In attesa di incontrarvi presto

Cordiali saluti,

Il team di EZA a Bruxelles

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

ZAPISZ SOBIE DATĘ

Konferencja EZA 2023 w Brukseli

21-22 marca 2023 r.

 

Drodzy Członkowie,

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, z przyjemnością ogłaszamy, że nasza kolejna Konferencja Brukselska odbędzie się ponownie na miejscu. Wraz z ekspertami, decydentami i członkami EZA będziemy dyskutować o tym, jak UE radzi sobie z wysoką inflacją i rosnącymi cenami energii, a także o roli, jaką w tym kontekście mają do odegrania związki zawodowe.

Prosimy o zapisanie następujących szczegółów:

  • Data: 21 marca 2023 (po południu) - 22 marca 2023 (rano)
  • Lokalizacja: Bruksela - miejsce do potwierdzenia

Wkrótce skontaktujemy się z Państwem, podając program, miejsce, szczegóły dotyczące podróży i noclegów. Aby uzyskać więcej informacji w miarę zbliżania się konferencji, można również odwiedzić naszą stronę internetową www.eza.org. 

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem!

Z poważaniem,

Zespół EZA Bruksela